حسن عبدوس

درباره من

دکتر حسن عبدوس
image

دانشیار گروه آموزشی نانو مواد @ دانشکده نانوفناوری

به صفحه شخصي بنده خوش آمديد. اينجانب از سال 1395 به عنوان عضو هيات علمي گروه نانومواد دانشكده نانوفناوري پرديس علوم و فناوري هاي نوين دانشگاه سمنان مشغول به فعاليت مي باشم. مدرك كارشناسي را در رشته مهندسي مواد - متالورژي صنعتي در سال  1383 از دانشگاه سمنان، كارشناسي ارشد را در سال 1386 و در رشته مهندسي مواد- شناسايي، انتخاب و ساخت مواد مهندسي از دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و مدرك دكتري تخصصي را در سال 1393 در رشته مهندسي مواد و از دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دريافت نموده ام. ...

محقق گوگل

(1403/1/26)

استنادات

489

h-index

10

i10-index

11

مؤلفین همکار

5

اسکوپوس

(1403/1/24)

استنادات

402

مقالات

39

h-index

10

مؤلفین همکار

42

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378-1383

کارشناسی مهندسی مواد - متالورژی صنعتی

دانشگاه سمنان

رتبه اول علمی

1384-1386

کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، شناسايی، انتخاب و ساخت مواد مهندسی

دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی

دانشجوی رتبه اول و دانش آموخته نمونه

1388-1393

دکتری، مهندسی مواد

دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی

تجارب

از بهمن ماه 1401

مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه

دانشگاه سمنان

از 1398 تا بهمن ماه 1401

معاون دانشکده های پردیس علوم و فناوری های نوین

دانشگاه سمنان

1389-1393

مشاور و مدیر گروه قطعات و پروژه های ریخته گری

گروه صنعتی غرب استیل

1387-1389

مشاور و کارشناس ارشد کارگروه مواد و فرآیندهای نوین

طرح های صنایع نوین، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

1382-1383

کارشناس تحقیق و توسعه

گروه صنعتی سازان

مهارت ها

ساخت و بررسی خصوصیات نانومواد، کامپوزیتها و نانوکامپوزیتها

ارزیابی خواص مواد پیشرفته

اولویت های پژوهشی

نانوذرات، نانوکامپوزیتها، نانوساختارها و نانوپوشش ها

متالورژی پودر

خواص مکانیکی

ریخته‌گری

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Magnetite-silica nanoparticles with core-shell structure: single-step synthesis, characterization and magnetic behavior
JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY(2018)
9511223004, ^حسن عبدوس*, ^احسان برهانی, سیدسلمان سیدافقهی (مشاور پایان نامه)
Prediction of Wear Behavior in Porous Sintered Steels: Artificial Neural Network Approach
Powder Metallurgy Progress(2018)
^حسن عبدوس*, 9211181021, 9211181006
نانوکامپوزیتهای پلیمری خودترمیم
بسپارش(2019)
^حسن عبدوس*, 9611223013
Synthesis and characterization of tetragonal / monoclinic mixed phases nanozirconia powders
CERAMICS INTERNATIONAL(2019)
9411223004, ^احسان برهانی, ^سید محمد صادق نوربخش, ^حسن عبدوس*
Core-shell nanoparticles for medical applications: effects of surfactant concentration on the characteristics and magnetic properties of magnetite-silica nanoparticles
Nanomedicine journal(ISC)(2019)
9322223001, ^حسن عبدوس*, ^احسان برهانی, سید سلمان سیدافقهی (مشاور پایان نامه)
Sintered Steel Composites Reinforced with Ceramic Nanoparticles: Fabrication, Characteristics and Wear Behavior
Mechanics of Advanced Composite Structures(2019)
^حسن عبدوس*
تولید نانوکامپوزیتهای زمینه فلزی به روش ریخته گری گردابی: پیشرفتها و چالشها
دنیای نانو(ترویجی)(2020)
9711224003, ^حسن عبدوس*
ارزیابی خواص مکانیکی و الکتریکی نانوکامپوزیت‌های چندلایه آلومینیوم / مس / نانولوله کربنی تولیدشده با فرآیند نورد تجمعی پیوندی
مهندسی مکانیک مدرس(2020)
9411223002, ^حسن عبدوس*, ^احسان برهانی, مجید ناصری (مشاور پایان نامه)
رفتار سایشی فولادهای متخلخل تهیه‌شده از طریق فرایند متالورژی پودر
مهندسی مکانیک(2020)
^حسن عبدوس*
Epoxy/polyurethane nanocomposite coatings for anti-erosion/wear applications: A review
JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS(2020)
9511187002, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, ^علی حبیب الله زاده, ^حسن عبدوس*
Manufacturing of Nanocomposites via Powder Injection Molding: Focusing on Thermal Management Systems— A Review
JOURNAL OF MANUFACTURING SCIENCE AND ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME(2021)
9711224003, ^حسن عبدوس*
A critical review on quantum dots: From synthesis toward applications in electrochemical biosensors for determination of disease-related biomolecules
TALANTA(2021)
9811223004, ^حسن عبدوس*
The effect of 3-(triethoxy silyl) propyl amine concentration on surface modification of multiwall carbon nanotubes
FULLERENES NANOTUBES AND CARBON NANOSTRUCTURES(2021)
9511187002, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی*, ^علی حبیب الله زاده, ^حسن عبدوس, فرشته رضایی
The effect of SiC nanoparticles and sintering temperature on the structural and wear properties of Cu–MWCNTs–SiC hybrid nanocomposites
INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH(2021)
9511188010, ^حسن عبدوس*, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
Epoxy/polyurethane hybrid nanocomposite coatings reinforced with MWCNTs and SiO2 nanoparticles: Processing, mechanical properties and wear behavior
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY(2021)
9511187002, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی*, ^علی حبیب الله زاده, ^حسن عبدوس
An examination of microstructure, mechanical and dry wear properties of stir cast brass/Al2O3 composites
Canadian Metallurgical Quarterly(2021)
^حسن عبدوس*, شایان معمار, محمدرضا ریاحی
An examination of microstructure and dry wear properties of Nano-Y2O3 incorporated in fne-grained W-Ni-Cu alloy prepared by conventional and spark plasma sintering
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS(2022)
9611223013, ^حسن عبدوس*
Green synthesis of ZnO@ZnS core–shell nanoparticles for detection of lead and iron ions in aqueous solutions by colorimetric paper sensors
CHEMICAL PAPERS(2022)
9711223001, ^حسن عبدوس*, فتح الله کریم زاده
اصلاح اپوکسی توسط پلی یورتان و تاثیرات آن بر خواص سایشی و چسبندگی
پژوهش‌های کاربردی مهندسی شیمی-پلیمر(2022)
9511187002, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی*, ^علی حبیب الله زاده, ^حسن عبدوس
Graphite nanocrystals coated paper-based electrode for detection of SARS-Cov-2 gene using DNA-functionalized Au@carbon dot core–shell nanoparticles
MICROCHEMICAL JOURNAL(2022)
9811223004, ^حسن عبدوس*, رضا صابر
The Effect of 3-(Glycidoloxy Propyl) Trimethoxy Silane Concentration on Surface Modification of SiO2 Nanoparticles
Silicon(2022)
9511187002, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی*, ^علی حبیب الله زاده, ^حسن عبدوس
New low-temperature sintering tungsten-nickel-antimony alloy: Microstructure evolution and mechanical properties
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS(2022)
9621187001, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, ^حسن عبدوس*
AuNP-based biosensors for the diagnosis of pathogenic human coronaviruses: COVID-19 pandemic developments
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY(2022)
9811223004, ^حسن عبدوس*, رضا صابر
Simultaneous Effects of Carbon Nanotube Content and Diameter Size on Microstructure and Mechanical Properties of Double Pressed Double Sintered Al/Carbon Nanotube Nanocomposites
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE(2022)
9521187001, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, ^حسن عبدوس*
Synthesis and characterization of Cu0.16Zn0.17Ni0.17Co0.5Fe2O4/ rGO nanocomposite via one‑step hydrothermal method for electromagnetic wave absorption
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2022)
9911722001, ^مهدی موسوی کمازانی*, ^حسن عبدوس
Microstructure and corrosion evaluations for Al2O3 –leaded brass matrix nanocomposites in marine solution
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS(2023)
9811492009, ^محبوبه آزادی*, ^حسن عبدوس
An evaluation on microstructure, wear, and compression behavior of Al2O3 /brass matrix nanocomposites fabricated by stir casting method
Materials Today Communications(2023)
9811492009, ^محبوبه آزادی*, ^حسن عبدوس
Fabrication and characterization of a new flexible ionizing ray sensor based on lead tungstate (PbWO4)
CERAMICS INTERNATIONAL(2023)
9711224003, ^حسن عبدوس*, ^امید میرزائی, ^ساناز علمداری
سنتز و بررسی خواص ساختاری، سوسوزنی، فتوکاتالیستی و ضدمیکروبی نانوذرات PbWO4
نشریه علمی-پژوهشی نانو مقیاس(2023)
9711224003, ^حسن عبدوس*, ^امید میرزائی, ^ساناز علمداری
Current perspective on theranostic gold nanoparticles: Synthesis and biomedical applications
Nanomedicine journal(ISC)(2023)
9811223004, ^حسن عبدوس*, رضا صابر
A review on fabrication and in vivo applications of piezoelectric nanocomposites for energy harvesting
JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS(2023)
9911224003, ^حسن عبدوس*, ^سامان رشیدی
Novel PWO/ ZnO heterostructured nanocomposites: Synthesis, characterization, and photocatalytic performance
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT(2023)
9711224003, ^امید میرزائی, ^ساناز علمداری, José Luis Menéndez, ^حسن عبدوس*
Development of a novel flexible thin PWO(Er)/ZnO(Ag) nanocomposite for ionizing radiation sensing
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2023)
9711224003, ^امید میرزائی, ^ساناز علمداری, Jose Luis Menendez, ^حسن عبدوس*
Lead Tungstate /Zinc Oxide Heterostructure Nanocomposites: Luminescent Properties Under UV/Red Laser Excitation
Journal of Composites and Compounds(2023)
مریم حسین پور, ^حسن عبدوس*, ^ساناز علمداری, ^امید میرزائی, José Luis Menéndez
سنتز تک‌مرحله‌ای نانوذرات هسته - پوسته با ترکیب مگنتیت – سیلیکا
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالورژی و مواد iMat 2017(2017-10-28)
9511223004, ^حسن عبدوس*, ^احسان برهانی, سید سلمان سیدافقهی, ^زهره بهرامی
پیش‌بینی رفتار خستگی قطعات فولادی متخلخل تف‌جوشی‌شده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالورژی و مواد iMat 2017(2017-10-28)
9211181006, 9211181021, ^حسن عبدوس*
Electrical Conductivity of Al/Cu/CNTs Nanocomposites Fabricated by Accumulative Roll Bonding (ARB) Process
7th International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2018)(2018-09-26)
9411223002, ^حسن عبدوس, ^احسان برهانی*, مجید ناصری
سنتز نانوذرات دیسپرسیم تیتانات با روش الکتروشیمیایی: بررسی ساختار و مورفولوژی
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی imat2018 نمایه شده در ISC کد 71405-97180(2018-10-09)
9511223006, ^حسن عبدوس*, طاهر یوسفی (استاد راهنمای دوم), فاضل ضحاکی فر (مشاور)
بررسی اثر جریان پالسی بر خواص نانو ذرات دیسپرسیم تیتانات سنتز شده با روش الکتروشیمیایی
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی imat2018 نمایه شده در ISC کد 71405-97180(2018-10-09)
9511223006, ^حسن عبدوس*, طاهر یوسفی (استاد راهنمای دوم), فاضل ضحاکی فر (مشاور)
بررسی ریزساختار و سختی نانوکامپوزیتهای مس / کاربید سیلیسیم / نانولوله های کربنی تهیه شده از طریق فرآیند متالورژی پودر
هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی(2019-10-07)
9511188010, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, ^حسن عبدوس*
Effect of Silica Source on Size and Specific Surface Area of Ethane-bridged Mesoporous Organosilica Nanoparticles
هشتمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها / 8th International Conference on Nanostructures (ICNS8)(2020-11-18)
9611722005, ^زهره بهرامی*, ^حسن عبدوس
Synthesis of Dental Nanocomposites Based on Polymethyl Methacrylate and Periodic Mesoporous Organosilica (PMO) Nanoparticles
چهاردهمین کنفرانس بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر / 14th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2020)(2020-11-11)
9611722005, ^زهره بهرامی*, ^حسن عبدوس
Synthesize and Characterization of Lead tungstate (PbWO4) nanoparticles for Optical Applications
هشتمین همایش بین‌المللی علوم و فناوری نانو(2021-02-17)
9711224003, ^حسن عبدوس*, ^امید میرزائی, ^ساناز علمداری
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت فريت كبالت-گرافن اكسايد كاهش يافته با روش هيدروترمال و بررسي كاربردهاي آن در فرآيندهاي فتوكاتاليزوري و جذب امواج الكترومغناطيس
پاك نژاد محمدباقر(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي هيدروژل PEG/PVA/Bentonite/CuOبررسي فعاليت ضدباكتريايي، خواص مكانيكي و عملكرد آن به عنوان سامانه رهايش داروي استرپتومايسين
حاتمي هادي(تاریخ دفاع: 1402/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و بررسي پاسخ سوسوزني(تابناكي) و خواص فوتوكاتاليستي نانوساختارهاي اكسيدي دوگانه سرب تنگستات/اكسيدروي
حسين پور مريم(تاریخ دفاع: 1402/07/26) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير افزودن نانوذرات آلومينا بر خواص خوردگي و سايشي آلياژ برنج سرب دار با روش ريخته گري همزني
معمار شايان(تاریخ دفاع: 1401/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير افزودن نانوذرات آلومينا بر خواص خوردگي و سايشي آلياژ برنج سرب دار با روش ريخته گري همزني
معمار شايان(تاریخ دفاع: 1401/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت زيست حسگر بر پايه نانوكامپوزيت طلا - نقاط كوانتومي كربن به منظور تشخيص ژن ويروس SARS-Cov-2
فرزين محمدعلي(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت زيست حسگر بر پايه نانوكامپوزيت طلا - نقاط كوانتومي كربن به منظور تشخيص ژن ويروس SARS-Cov-2
فرزين محمدعلي(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، مشخصه يابي و بررسي خواص مغناطيسي نانوذرات كامپوزيتي سيليكا/ فريت كبالت
داداشي زين الدين حانيه(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تجربي اثر فرايند اصطكاكي اغتشاشي بر خواص مكانيكي و رفتار سايشي كامپوزيت پايه آلومينيوم
چراغي حسين(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت فولاد زنگ نزن حاوي نانولوله هاي كربني تهيه شده به روش تف جوشي پلاسماي جرقه اي (SPS)
ايمانيان قازانلو سروش(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز سبز نانوذرات هسته ـ پوسته ZnO@ZnS با هدف كاربرد در شناسايي يون‌هاي فلزي در محلول‌هاي آبي
احمدي سوفيا(تاریخ دفاع: 1400/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پوشش الكترولس نانوكامپوزيت نيكل-فسفر-نانوذرات زيركونيا بر سوپرآلياژ پايه نيكل و اثر عمليات حرارتي بر رفتار سايشي و سختي
نخ فروشان الهام(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت پوششهاي نانوكامپوزيتي هيبريدي پايه اپوكسي / پلي اورتان تقويت شده با نانولوله هاي كربني و نانوسيليكا با هدف ارتقاء خواص مكانيكي
بهرام نيا حامد(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : دكتري
تاثير عيوب ريخته گري (حفره و مك) بر رفتار خستگي آلومينيم A357-T6
خانجاني ميانرودي سينا(تاریخ دفاع: 1399/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سرعت انجماد بر رفتار خستگي آلياژ آلومينيم A380
مرامي اميررضا(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر افزودن نانوذرات بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژهاي پايه تنگستن تهيه شده از طريق متالرژي پودر
سيدي احمد(تاریخ دفاع: 1399/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اعمال پوشش نانوساختار AlCrN با روش تبخير قوس كاتدي و بررسي رفتار خوردگي آن
درويش وند الهام(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي و الكتريكي نانوكامپوزيت پلي آميد تقويت شده با نانولوله‌هاي كربني و الياف شيشه
احمدي سيمين(تاریخ دفاع: 1399/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود خواص مغناطيسي نرم در هسته هاي ترانسفورماتور به كمك نانو كامپوزيت‌هاي مغناطيسي به شيوه فرايند نورد تجمعي (ARB)
يحيي زاده حميدرضا(تاریخ دفاع: 1400/09/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر افزودن آئروژل سيليكا بر رفتار صوتي و حرارتي فوم پلي اورتان
غيبي محمد(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد نانوساختار آلومينيوم با به‌كارگيري روش اكستروژن پيچشي و بررسي خواص آنها
عبدوس نيلوفر(تاریخ دفاع: 1400/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت، اصلاح و كاربرد نانوذرات ارگانو سيليكاي مزو حفره تناوبي در توليد نانوكامپوزيت‌هاي دنداني
خرسند ريابي مهدي(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي خواص مكانيكي و خود ترميمي بتن هاي حاوي نانو سيليكا و نانو رس
نصرتي اميرحسين(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت نانو كامپوزيت هيبريدي پايه مس و بررسي خواص سايشي آن
نباتي مريم(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر دانسيته جريان بر مورفولوژي، ساختار و ميزان خلوص نانوساختارهاي Dy-TiO2 تهيه شده با روش احيا الكتروشيميايي
مجتبي نژادشريعت پناهي نسيم(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص نانوكامپوزيت مس ـ آلومينيوم تقويت‌شده با نانولوله‌هاي كربني به روش فرآيند نورد تجمعي
رستم نژاد چراتي علي اكبر(تاریخ دفاع: 1397/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير پوشش‌هاي نانوكامپوزيتي نيكل فسفر اعمال‌شده به روش الكترولس بر خواص خوردگي زير لايه‌هاي فولادي خطوط تغذيه و توزيع گاز
منيري مايده(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوذرات هسته / پوسته SiO2 /Fe3O4 و بررسي خواص آن
فعاليان خاطره(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تاثير متغيرهاي سل ـ ژل بر خواص پودر نانوزيركونيا مورد استفاده در ساخت ايمپلنت دنداني
عرفاتي علي(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر پارامترهاي آسياب مكانيكي و افزودن ذرات اكسيدي نانومتري بر ريزساختار و خواص آلياژهاي پايه تنگستن
بهمني محمد(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
On the Study of Mechanical Properties of Aluminum/Nano-Alumina Composites Produced via Powder Injection Molding
Mechanics of Advanced Composite Structures(2016)
^حسن عبدوس*, حمید خرسند, علی اکبر یوسفی
Nano-particles in powder injection molding of an aluminum matrix composite: Rheological behavior, production and properties
INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH(2017)
^حسن عبدوس*, حمید خرسند, علی اکبر یوسفی
مواد خودترمیم؛ اصول، راهبردهای طراحی و کاربردها
مواد خودترمیم؛ اصول، راهبردهای طراحی و کاربردها
Selection of Optimal Aluminum-Based Composite Produced by Powder Metallurgy Process in Uncertain Env
Selection of Optimal Aluminum-Based Composite Produced by Powder Metallurgy Process in Uncertain Env
فرآیندهای انجماد
فرآیندهای انجماد
Nano Structures by Sever Plastic Defomation (SPD)
Nano Structures by Sever Plastic Defomation (SPD)
تولید مستقیم قطعات مقاوم به سایش از طریق تف جوشی پودر با لیزر
ایران - مالکین: حسن عبدوس (80 درصد) و پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان (20 درصد)(2017-04-17)
ابزار تعویض درجای دسته موتور پایینی خودرو
دانشگاه سمنان(2018-09-03)
ساخت نانوکامپوزیت آلومینیم – مس تقویت شده با نانولوله های کربنی (Al/Cu/CNT) به روش فرآیند نورد تجمعی (ARB) به منظور بهبود خواص مکانیکی و الکتریکی
دانشگاه سمنان(2019-04-09)
ساخت نانوکامپوزیت مقاوم به خوردگی زمینه برنجی حاوی سرب/ آلومینا
دانشگاه سمنان(2023-10-23)
رفتار سایشی کامپوزیت های زمینه فولادی متالورژی پودر تقویت شده با نانوذرات سرامیکی(مجری اول)
(2018-06-11)
بررسی رشد ترک در مواد ترد با استفاده از روش پری داینامیک(ناظر)
(2018-10-15)
کاتالیزور نیکل اصلاح شده بر پایه مزوپروس آلومینات کلسیم منظم و بررسی آن در فرایند ریفرمینگ(ناظر)
(2020-06-29)
تخمین دمای منطقه اختلاط در جوشکاری اصطکاکی-اختلاطی فولاد زنگ نزن دوفازی(ناظر)
(2021-09-28)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
فلزات و كاربرد ان در مهندسي پزشكي   (163 بار دانلود)
رشته : مهندسي پزشكي , گرایش : بايومواد
نانوتريبولوژي   (396 بار دانلود)
رشته : فناوري نانو , گرایش : نانومواد
كامپوزيت ها و كاربرد آن در مهندسي پزشكي   (424 بار دانلود)
رشته : مهندسي پزشكي , گرایش : بيومتريال
مباحث ويژه در نانوكامپوزيت ها   (512 بار دانلود)
رشته : فناوري نانو , گرایش : نانومواد
نانوكامپوزيت ها   (470 بار دانلود)
رشته : فناوري نانو , گرایش : نانومواد
کارگاه اصول ریخته گری   (436 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
علم مواد   (637 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
نانومواد 1   (561 بار دانلود)
رشته : نانوفناوری , گرایش : نانومواد
نانومغناطیس   (658 بار دانلود)
رشته : نانوفناوری , گرایش : نانومواد
نانوترمودینامیک   (584 بار دانلود)
رشته : نانوفناوری , گرایش : نانومواد
نانوذرات   (559 بار دانلود)
رشته : نانوفناوری , گرایش : نانومواد
ریخته گری 2   (718 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : متالورژی صنعتی
نانوپوشش ها   (661 بار دانلود)
رشته : نانوفناوری , گرایش : نانومواد
اصول ریخته گری   (637 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : ساخت و تولید
مترولوژی نانومواد با اشعه ایکس   (655 بار دانلود)
رشته : نانوفناوری , گرایش : نانومواد
سنتز و ساخت نانومواد   (586 بار دانلود)
رشته : نانوفناوری , گرایش : نانومواد
متالورژی پودر تزریقی   (645 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : ریخته گری

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه نانومواد، دانشکده نانوفناوری، پردیس علوم و فناوری نوین، دانشگاه سمنان
h.abdoos@semnan.ac.ir
023-31535409

فرم تماس